Споредба на планови за  nsDOC 

Опис Основен план Стандарден план Напреден план
Број на корисници 1 4 10
Број на комитенти 50 200 1000
Број на активни шифри на продукти (услуги и артикли) 100 300 900
Број на профактури (годишно) 150 650 2000
Број на фактури (годишно) 120 500 1200
Број на фискални сметки (годишно) 3000 7000 15000
Број на магацини 1 3 10
Број на продавници 1 3 10
Број на продажни места за nsPOS (по продавница) 1 2 5
Број на корисници на nsPOS на продажно место 5 10 25
Креирање на нови типови на документи
Верзионирање на документи - До три верзии До десет верзии
Простор за датотеки 250 MB 500 MB 1 GB
Вклучени идни надградби и подобрувања
Поддршка за иницијални подесувања преку e-mail
On-line поддршка за иницијални подесувања
On-line обука за користење до два часа
Дневен бекап на податоци на оддалечена локација
On-line поддршка со одговор до максумум два работни дена
On-line поддршка со одговор до максумум еден работен ден  
Обука за користење преку телефон  
Телефонска поддршка до четири часа месечно  
Телефонска обука до вкупно осум часа на двајца корисници  
Телефонска поддршка    
Обука во просториите на корисникот (максимум 3 часа)